“Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kam­pung halamanmu. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarangmu menjadi­kan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan aga­ma dan mengusirmu dari kampung ha­laman­mu serta memban­tu orang lain untuk mengusirmu. Siapa pun yang men­jadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Ayat ini menegaskan, selama Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak menampakkan permusuhan, kita harus berlaku adil dan berbuat baik. Namun, walaupun demikian, Allah Swt. melarang menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman tempat curhat dan berbagi cinta.

*Aam Amiruddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *